Back to Top
sunshine
Untitled Document

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  สาระการเรียนรู้

1.  การสร้างข้อความ
2.  กำหนดรูปแบบของข้อความ
3.  ข้อความแบบไดนามิกเท็กซ์และแบบอินพุทเท็กซ์
4.  การแก้ไขและย้ายตำแหน่งข้อความ
5. การแยกส่วนข้อความประเภทสแตติกเป็นรูปทรง

 

มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ

   แบบทดสอบ หน่วยที่ 6     

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การสร้างข้อความ

  ให้คลิกที่ Text Tool  ในทูลบ็อกซ์ จากนั้นกำหนดประเภทและรูปแบบข้อความใน Property Inspector (ในตัวอย่างเราเลือกแบบสแตติก) คลิกเมาส์บนสเตจจะปรากฏกรอบข้อความให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ ซึ่งกรอบข้อความจะขยายตามขนาดข้อความ และเมื่อเรากดคีย์ Enter  จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่     1. คลิกเมาส์ที่ Text Tool
     2. กำหนดประเภทรูปแบบข้อความ
     3. คลิกเมาส์ที่สเตจแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   กำหนดรูปแบบของข้อความ

เมื่อเราใช้เครื่องมือ Text Tool และคลิกเลือกข้อความ จะมีคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อความที่เราปรับแต่งได้ใน Property Inspector โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดรูปแบบย่อหน้า

ในหัวข้อ Paragraph ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบย่อหน้า ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับเราได้กำหนดให้ข้อความถูกจัดเรียงในแนวนอน หรือให้จัดเรียงข้อความในแนวตั้ง

การจัดรูปแบบย่อหน้า กรณีที่เรากำหนดข้อความถูกจัดเรียงในแนวนอน

      Indentation:      กำหนดย่อหน้า (-720 ถึง 720)
      Line Spacing:     กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (-360 ถึง 720)
      Left Margin:      กำหนดระยะห่างขอบซ้าย (0 ถึง 720)
     Right Margin:     กำหนดระยะห่างขอบขวา (0 ถึง 720)

 การจัดรูปแบบย่อหน้า กรณีที่เรากำหนดให้ข้อความถูกจัดเรียงในแนวตั้ง


    Indentation:        กำหนดย่อหน้า (-720 ถึง 720)
    Column Spacing: กำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ (-360 ถึง 720)
    Top Margin:        กำหนดระยะห่างขอบบน (0 ถึง 720)
    Bottom Margin:  กำหนดระยะห่างขอบล่าง (0 ถึง 720)

 

 

 จัดการเรื่องฟอนต์

เราสามารถกำหนดรูปแบบ ลักษณะ สีสันและคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับตัวอักษรหรือฟอนต์ ได้ดังนี้

   Font Family เป็นการกำหนดรูปแบบของฟอนต์์ให้เราเลือกใช้ได้ตามต้องการ

   Font size  เป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษร

   Text (fill) Color  เป็นการกำหนดสีให้ข้อความ

   Regularกำหนดให้ข้อความเป็นตัวธรรมดา

    Italic  กำหนดให้ข้อความเป็นตัวเอียง

    Bold  กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา

    Bold Italic  กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนาและเอียง

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   กำหนดให้ข้อความประเภทสแตติกเป็นลิงค์

ข้อความประเภทสแตติกสามารถถูกกำหนดให้เป็นลิงค์ไปยังหน้าเว็บได้ โดยให้เราเลือกข้อความที่ต้องการ
ใน Property Inspector พิมพ์แอดเดรสหรือที่อยู่ของหน้าเว็บที่ต้องการเชื่อมโยงในช่อง URL และให้กำหนดว่าเมื่อข้อความที่เป็นลิงค์นี้ถูกคลิกจะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาอย่างไรในช่อง Target โดยมีตัวเลือกดังนี้
             _blank เปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมา
             _parent   แสดงบนหน้าเพจเดิมโดยลบหน้าเดิมออก
             _self แสดงในเพจหรือเฟรมเดียวกันกับที่แสดงข้อความ
             _top ขยายเต็มจอ

   จากนั้นให้ทดสอบ โดยกดคีย์  Ctrl + Enter  เลื่อนตัวชี้เมาส์อยู่เหนือข้อความ เมื่อคลิกจะเป็นการเปิดหน้าเว็บตามที่กำหนด

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข้อความแบบไดนามิกเท็กซ์และแบบอินพุทเท็กซ์


  คุณสมบัติของข้อความประเภทไดนามิกเท็กซ์ (Dynamic Text)

          เป็นข้อความที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามค่ากำหนดจากโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ คล้ายกับข้อความประเภทสแตติก แต่ในส่วนล่างของ Property Inspector จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น มีค่า Variable ให้กำหนดค่าตัวแปรสำหรับส่งกลับโปรแกรม ซึ่งเราเขียนภาษาสคริปต์เรียกใช้งานได้ โดยค่าคุณสมบัติพิเศษสำหรับข้อความประเภทBehavior  เป็นการกำหนดให้แสดงจำนวนแถวของข้อความโดยมีรูปแบบดังนี้
            Single line เป็นการสั่งให้กล่องข้อความรับข้อความเป็นแบบแถวเดียว
            Multiline เป็นการสั่งให้กล่องข้อความรับข้อมูลได้มากกกว่า 1 แถว
            Multilineno wrap เป็นการสั่งให้กล่องข้อความรับข้อมูลได้มากกว่า 1 แถว แต่จะไม่ปัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้จนกว่าจะเจอตัวอักษรหยุดหรือเบรกข้อความ
Instance Name  กำหนดชื่อหรือข้อความสำหรับเรียกหรืออ้างถึงข้อความที่เราต้องการ
Render text as HTML  ถ้าข้อความที่แสดงอยู่ในรูปแบบของ HTML ให้เลือกตัวเลือกนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวอักษรของเราสามารถเล่นลูกเล่น ตัวหนา ตัวเอียง เปลี่ยนสี ได้อิสระตามโค๊ด HTML ที่เราใส่เข้าไปร่วมกับข้อความ
Show border around text  กำหนดให้แสดงเส้นรอบกรอบของกล่องข้อความ
Character Embedding   
เป็นการสั่งให้บันทึกลักษณะฟอนต์ที่เราใช้ลงในงานของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นภาษาที่อ่านไม่ออก เมื่อผู้ใช้ไม่มีฟอนต์ตัวที่เราใช้ แต่ว่าการทำเช่นนี้จะมีผลทำให้ขนาดไฟล์ของเรามีขนาดใหญ่ขึ้น

  ข้อความประเภทอินพุทเท็กซ์ (Input Text)

เป็นช่องรับข้อความที่ให้ผู้ใช้กรอกเข้าไปได้ ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ คล้ายไดนามิก แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ Max chars สำหรับกำหนดจำนวนตัวอักษรที่ช่องรับข้อความรับได้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การแก้ไขและย้ายตำแหน่งข้อความ

  แก้ไขข้อความ

              ใช้ Text Tool  คลิกข้อความที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏกรอบข้อความ ให้เราแก้ไขข้อความได้โดยปกติ(เราอาจคลิกลากส่วนของช้อความที่จะแก้ไขและพิมพ์ข้อความใหม่ไปเลยก็ได้)
หลังจากเราสร้างข้อความแล้ว อาจะมีข้อผิดพลาดหรือตำแหน่งของข้อความไม่เหมาะสม เราสามารถแก้ไขและย้ายข้อความได้ดังนี้

อีกวิธีหนึ่งเราจะใช้เครื่องมือ Selection Tool ดับเบิ้ลคลิกข้อความ สังเกตว่าเครื่องมือจะเปลี่ยนไปเป็น Text Tool และจะปรากฏกรอบข้อความให้เราแก้ไขข้อความได้เลย

  ย้ายตำแหน่งข้อความ

          ในการย้ายตำแหน่งข้อความ ให้เราใช้เครื่องมือ Text Tool…คลิกข้อความ จะปรากฏกรอบข้อความ จากนั้นให้คลิกลากขอบของกรอบข้อความนี้ย้ายตำแหน่งข้อความได้
อีกวิธีหนึ่งเราจะใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิกลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การแยกส่วนข้อความประเภทสแตติกเป็นรูปทรง

                 เราปรับแต่งข้อความที่สร้างใน Flash ได้โดยการปรับคุณสมบัติต่างๆ ใน Property Inspector เช่น รูปแบบฟอนต์ ขนาด หรือสี ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเท่านั้น หากเราต้องการเล่นกับตัวอักษรในข้อความเป็นรูปทรงก่อนจึงจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ ซึ่งทำได้ด้วยคำสั่ง Break Apart โดย Flash จะมองตัวอักษรที่ถูกแปลงเป็นรูปทรงเท่านั้น หมายความว่าเราจะใช้ Text Tool แก้ไขข้อความที่ถูก Break Apart ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงแก้ไขแทน
ใช้ Selection Tool….คลิกเลือกข้อความ เนื่องจากข้อความประกอบด้วยหลายตัวอักษร  เราจะต้องเลือกคำสั่ง Modify->Break Apart 2 ครั้ง ดังนี้
      
     เลือก Modify->Break Apart ครั้งที่ 1 จะแยกข้อความเป็นตัวอักษรย่อย ๆ สังเกตได้โดยลองคลิกที่ข้อความ จะพบว่าแต่ละตัวอักษรจะอยู่ในแต่ละกรอบข้อความแยกจากกันเป็นอิสระ
     เลือก Modify->Break Apart ครั้งที่ 2 จะแปลงตัวอักษรให้เป็นรูปทรง

 

 

เนื่องจากตัวอักษรได้ถูกแปลงเป็นรูปทรงแล้ว เราสามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงอื่น ๆ นอกจาก Selection Tool ได้ด้วย

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player