Back to Top
sunshine
Untitled Document

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  สาระการเรียนรู้

1.  เข้าใจการเลือกอ็อบเจกต์
2.  เลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Selection Tool
3.  เลือกอ็อบเจกต์์อิสระด้วย Lasso Tool
4.  การจัดกลุ่มและแยกกลุ่มอ็อบเจกต์
5. การผสมอ็อบเจกต์
6. การเคลื่อนย้าย คัดลอก และการลบอ็อบเจกต์
7. การใช้เครื่องมือกะระยะ วางซ้อน และจัดเรียงอ็อบเจกต์ จำนวนมาก

 

มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ

  แบบทดสอบ หน่วยที่ 5  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เข้าใจการเลือกอ็อบเจกต์

  หากเราต้องการปรับแต่งรายละเอียดของออบเจ็กต์บนสเตจ เราจะต้องเลือกออบเจ็กต์นั้นๆเสียก่อนโดยใน Flash มีเครื่องมือหลากหลายในการเลือกออบเจ็กต์ได้อย่างสะดวก ซึ่งเราจะเลือกเฉพาะบางส่วนของออบเจ็กต์ เลือกออบเจ็กต์เดียวหรือเลือกเป็นกลุ่มออบเจ็กต์ก็ได้

สำหรับการเลือกหนึ่งออบเจ็กต์นั้นเราสามารถเลือกเฉพาะเส้นขอบของอ็อบเจกต์ เลือกเฉพาะพื้นที่ออบเจ็กต์ภายใน หรือเลือกทั้งอ็อบเจกต์ก็ได้ โดยเมื่อเลือกอ็อบเจกต์แล้ว ที่ Property Inspector  จะแสดงคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ที่เลือกให้เราปรับแต่งได้

สำหรับเครื่องมือที่ใช้เลือกออบเจ็กต์ใน Flash ได้แก่ Selection Tool และ Lasso Tool  ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Selection Tool

Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกอ็อบเจกต์และสามารถปรับแต่งรูปทรงของอ็อบเจกต์ได้ด้วย โดยให้เราคลิก ที่ทลูบ็อกซ์หรือกดคีย์ลัด V(ถ้ากำลังใช้เครื่องมือื่นอยู่และต้องการสลับมาใช้ Selection Toolเพียงชั่วคราวก็ให้กดคีย์ <Ctrl>ค้างไว้แล้วปล่อยคีย์นี้เมื่อใช้เสร็จ)

 

สำหรับการเลือกอ็อบเจกต์มีหลายวิธี ดังนี้

เลือกเฉพาะเส้นขอบของอ็อบเจกต์ ให้คลิกเลือกที่เส้นขอบของอ็อบเจกต์(หากเราลองลากเมาส์ออกมา ออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นเส้นขอบจะถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าเส้นขอบถูกแยกออกจากสีพื้นของอ็อบเจกต์)เลือกเฉพาะสีพื้นของอ็อบเจกต์ ให้คลิกที่พื้นภาพ(หากเราลองลากเมาส์ออกมาดู จะเห็นออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นสีพื้นถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าสีพื้นถูกแยกออกจากเส้นขอบของอ็อบเจกต์)เลือกทั้งเส้นขอบและสีพื้นของอ็อบเจกต์ ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณออบเจ็กต์ทั้งหมดหรือดับเบิลคลิกที่สีพื้นก็ได้ (หากเราใช้เมาส์ลากอ็อบเจกต์ที่เลือก จะเห็นว่าทั้งสีพื้นของอ็อบเจกต์และเส้นขอบถูกลากออกมาด้วย)


เลือกเฉพาะบางส่วนของอ็อบเจกต์  ให้ลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์เฉพาะส่วนที่ต้องการเลือกเท่านั้น(หากเราใช้เมาส์ลากอ็อบเจกต์ที่เลือก จะเห็นว่าอ็อบเจกตส่วนที่เลือกถูกลากออกมาด้วย)

 

เลือกหลายอ็อบเจกต์ ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่ต้องการเลือก

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เลือกอ็อบเจกต์อิสระด้วย Lasso Tool

เราใช้ Lasso Tool  เลือกอ็อบเจกต์ได้อย่างอิสระ โดยคลิกที่ ในทลูบ็อกซ์ ตัวชี้เมาส์จะปรากฏเป็น คลิกลากเมาส์กำหนดพื้นที่ที่ต้องการเลือกได้อย่างอิสระ แล้วปล่อยเมาส์ ถ้าเราไม่ได้ปิดบริเวณที่เลือก Flash จะปิดพื้นที่โดยการลากเส้นตรงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายให้โดยอัตโนมัติจากนั้นเราสามารถย้ายส่วนที่ถูกเลือกได้ โดยการคลิกที่ Selection Tool  และเลื่อนตัวชี่เมาส์ไปอยู่เหนือบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ สังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้คลิกแล้วลากพื้นที่นั้นไปยังตำแหน่งใหม่(หรือจะลบออกก็ได้โดยการกดคีย์ Delete บนคีย์บอร์ดก็ได้)

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 การจัดกลุ่มและแยกกลุ่มอ็อบเจกต์

   เมื่อมีออบเจ็กต์จำนวนมากบนสเตจ แทนที่เราจะต้องเสียเวลาคลิกเลือกอ็อบเจกตทีละชิ้น เราสามารถรวมกลุ่มอ็อบเจกต์เพื่อลดความยุ่งยากได้ โดยเมื่อเราคลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์และทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเท่ากับเป็นการเคลื่อนย้ายทุกออบเจ็กต์ในกลุ่มพร้อมกัน

การรวมกลุ่มอ็อบเจกต์ ทำได้โดยการเลือกอ็อบเจกต์ต่างๆจากนั้นเลือกคำสั่ง Modify->Group หรือกดคีย์ลัด  Ctrl + G เพื่อรวมกลุ่มอ็อบเจกต์เป็นกลุ่มเดียวกัน สังเกตจากเส้นที่ล้อมรอบวัตถุทั้งหมด โดยเมื่อเราคลิกเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ ก็จะเป็นการย้ายออบเจ็กต์ทั้งกลุ่ม

เมื่อใดที่เราต้องการแยกกลุ่มอ็อบเจกต์เหล่านั้น ก็ให้คลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์แล้วเลือกคำสั่งModify->Ungroup  หรือกดคีย์ลัด Ctrl + Shift + G

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การแก้ไขอ็อบเจกต์ภายในกลุ่ม

เราสามารถแก้ไขอ็อบเจกต์ที่รวมกลุ่มได้ โดยการใช้ Selection Tool  คลิกเลือกกลุ่มอ็อบเจกต์แล้วเลือกคำสั่ง Edit->Edit Selectenหรือดับเบิลคลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์ก็ได้ จากนั้นให้ทำการแก้ไขออบเจ็กต์ที่ต้องการ เสร็จแล้วให้เลือกที่คำสั่งEdit->Edit All  หรือดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างบนสเตจเพื่อกลับมายังหน้าจอการทำงานปกติ

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 การผสมอ็อบเจ็ต์

การผสมอ็อบเจกต์(Combine Object)เป็นการใช้ข้อดีของการสร้างอ็อบเจกต์แบบObjectDrawingโดยการเลือกObject Drawingตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปแล้วกำหนดรูปแบบของการผสมที่เมนู Modify->Combine Objects->รูปแบบ เพื่อให้ไดอ็อบเจกต์ลักษณะใหม่ออกมา

 

Union เป็นการรวมทั้งสองอ็อบเจกต์ให้เป็นชิ้นเดียวกัน(แตกต่างกับคำสั่ง Groupตรงที่แบบUnion ไม่สามารถใช้คำสั่ง Break apart)Intersect เลือกเอาเฉพาะส่วนบนที่ซ้อนทับกันกับส่วนล่าง

Punch เหลือเฉพาะส่วนล่างที่ถูกส่วนบนตัดทิ้งไปCrop เลือกเอาเฉพาะส่วนล่างที่ซ้อนทับกันกับส่วนบน

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 การเคลื่อนย้าย คัดลอก และการลบอ็อบเจกต์

หลังจากที่ได้คลิกเลือกอ็อบเจกต์แล้ว เราสามารถคัดลอกหรือลบอ็อบเจกต์ได้ ดังนี้

การคัดลอกอ็อบเจกต์ เลือกคำสั่ง Edit->Dupplicate(หรือกดคีย์ลัด  Ctrl + D จะเป็นการคัดลอกอ็อบเจกต์วางซ้อนออบเจ็กต์เดิมแต่ยังอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน หรือกดคีย์  Ctrl หรือ  Alt ค้างไว้ขณะใช้  Selection Tool  และลากอ็อบเจกต์ก็จะเป็นการคัดลอกอ็อบเจกต์เช่นกัน)

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  การใช้เครื่องมือกะระยะ วางซ้อน และจัดเรียงอ็อบเจกต์จำนวนมาก

  จากภาพ เป็นการลากอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมลงมาวางให้อยู่ในแนวเดียวกันกับวงกลม โดยให้ฐานของภาพทั้ง 2 ตรงกัน   Flash จะแสดงเส้นประขึ้นมาเพื่อให้เราวางสี่เหลี่ยมได้พอดีในตำแหน่งที่ฐานของออบเจ็กต์ทั้ง 2 ตรงกัน

 

 

  เมื่อออบเจ็กต์มีจำนวนมากขึ้น ใน Flash มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการอ็อบเจกต์ ดังนี้

ไม้บรรทัด (Rulers) เป็นเครื่องมือวัดขนาดที่อยู่บริเวณขอบของสเตจ

 

เส้นกริด (Guides) เป็นเส้นตารางที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งต่าง ๆเส้นไกด์ (Guid) เป็นเส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 การวางซ้อนอ็อบเจกต์และการจัดลำดับอ็อบเจกต์ (Arrange)

ในการสร้างชิ้นงานเราอาจต้องการจัดลำดับให้กับอ็อบเจกต์ว่าอ็อบเจกต์ไหนอยู่ก่อนหรืออยู่หลัง ให้เราเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการ และเลือกคำสั่ง ดังนี้

 Modify->Arrange->Bring to Front  เลื่อนอ็อบเจกต์ขึ้นมาให้อยู่บนสุด
 Modify->Arrange->Bring Forward  เลื่อนอ็อบเจกต์ขึ้นมา1 ชั้น
 Modify->Arrange->Send Backward  เลื่อนอ็อบเจกต์ลงมา 2 ชั้น
 Modify->Arrange->Send to Back  เลื่อนอ็อบเจกต์ไปหลังสุดของอ็อบเจกต์ทั้งหมด

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การจัดเรียงอ็อบเจกต์

พาเนลALIGN มีปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงอ็อบเจกต์ให้เป็นระเบียบ เช่น ให้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน ชิดซ้าย ชิดขวา เรียงหน้ากระดานหรือให้มีระยะห่างเท่ากัน โดยเลือกWindow->Alignเพื่อเปิดพาเนล ALIGNจากนั้นให้คลิกเลือกอ็อบเจกต์ต่างๆที่ต้องการจัดเรียง(เราจะต้องทำการเลือกมากกว่า 1 อ็อบเจกต์)และคลิกเลือกวิธีการจัดเรียงที่พาเนลALIGN

  จัดเรียงตามแนว (Align)
เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้เรียงชิดซ้าย กลางและชิดขวา

 จัดเรียงให้ชิดซ้าย
 จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวตั้ง
  จัดเรียงให้ชิดขวา
  จัดเรียงให้ชิดด้านบน
  จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวนอน
 จัดเรียงให้ชิดด้านล่าง

 จัดเรียงตามระยะห่าง (Distribute)
เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้อยู่ในระยะที่เสมอกัน โดยคำนวณจากวัตถุทั้งหมด

 จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบบนของอ็อบเจกต
 จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวนอนของอ็อบเจกต
 จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบล่างของอ็อบเจกต
 จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบซ้ายของอ็อบเจกต
 จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวตั้งของอ็อบเจกต
 จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบขวาของวัตถุอ็อบเจกต

จัดขนาดวัตถุ (Match Size)
เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้มีขนาดเท่ากับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแนวนอนหรือแนวตั้ง

 จัดด้านกว้างให้มีขนาดเท่ากัน
 จัดด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน
จัดด้านกว้างและด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน

จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ (Space)
เป็นการจัดระยะขอบช่องว่างระหว่างวัตถุให้เท่ากัน

 จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวนอน
 จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวตั้ง

จัดตำแหน่งด้วย To Stage
เป็นการจัดตำแหน่งของวัตถุอ้างอิงกับสเตจ

 จัดตำแหน่งโดยเทียบกับพื้นที่ในสเตจ

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ปรับรูปอ็อบเจกต์อย่างอิสระด้วย Free Transform Tool

Free Transform Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ปรับรูปทรงหรือข้อความที่เป็นอ็อบเจกต์เดี่ยวหรือเป็นกลุ่มอ็อบเจกต์ก็ได้ โดยจะรวมความสามารถในการปรับแต่งรูปทรงหลายอย่างไว้ในเครื่องมือเดียว อาทิ การบิด/ปรับเอียงอ็อบเจกต์ การหมุนหรือการย้ายตำแหน่งออบเจ็กต์
หากภาพที่เราต้องการปรับนั้น เป็นไฟล์ภาพทั่วไปที่ไม่ได้สร้างจาก Flashก่อนที่จะทำการปรับแต่งรูปทรงใดๆ เราจะต้องแยกวัตถุโดยใช้คำสั่ง Break Apartก่อนโดยเลือกคำสั่ง Modify->Break Apart หรือกดคีย์<Ctrl+Bซึ่งเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในหัวข้อ “การแยกวัตถุโดยใช้ Break Apart”
เมื่อคลิก Free Transform Toolที่ทลูบ็อกซ์ สังเกตว่าจะเกิดจุดปรับ  (transformation)
รอบอ็อบเจกต์ เมื่อนำเมาส์ไปที่จุดเหล่านี้สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนไปตามจุดต่างๆให้เราคลิกปรับรูปอ็อบเจกตได้ ดังนี้

ย้ายตำแหน่งอ็อบเจกต์

ให้คลิกบริเวณอ็อบเจกต์ที่ไม่ใช่จุดปรับ(สังเกตตัวชี้เมาส์จะเป็น ) แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

หมุนอ็อบเจกต์

ให้นำเมาส์ไปอยู่ใกล้จุดปรับมุมใดมุมหนึ่ง แล้วคลิกลากหมุนอ็อบเจกต์ไปในทิศที่ต้องการได้ซึ่งโดยปกติจะหมุน(transformation point) รอบจุดหมุนของอ็อบเจกต์
แต่ถ้าเรากดคีย์  Alt ในขณะที่ลากเมาส์จะเป็นการหมุนอ็อบเจกต์รอบจุดปรับที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เราคลิกอยู่
ถ้ากดคีย์  Shift ในขณะที่ลากเมาส์ จะทำให้หมุนอ็อบเจกต์ได้เป็นช่วง ๆ ช่วงละ 45  องศา

 

เปลี่ยนจุดหมุนอ็อบเจกต์

ให้คลิกที่จุดหมุนอ็อบเจกต์(o) แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ ซึ่งมีผลทำให้การหมุนอ็อบเจกต์เปลี่ยนไป

ย่อ/ขยายอ็อบเจกต์

คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดปรับที่มุมของอ็อบเจกต์ในทิศทางที่ต้องการย่อ/ขยาย

  ถ้าเราย่อ/ขยายอ็อบเจกต์แบบปกติ จะมีผลทำให้การย่อ/ขยายทำได้เพียงด้านเดียวของอ็อบเจกต
  ถ้าเรากดคีย์ <Alt>ในขณะที่ลากเมาส์จะมีผลทำให้การย่อ/ขยายเกิดขึ้นกับทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือทั้งที่เราขยายและด้านตรงกันข้ามด้วย

ปรับเอียงอ็อบเจกต์

นำตัวชี้เมาส์ไปอยู่เหนือเส้นขอบระหว่างจุดปรับสองจุดจากนั้นคลิกเมาส์ลากปรับเอียงอ็อบเจกต์ในทิศที่ต้องการ

บิดอ็อบเจกต์

ให้กดคีย์ Ctrl ขณะคลิกลากจุดปรับ

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player