Back to Top
sunshine
Untitled Document

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


  สาระการเรียนรู้

1.  การใช้พู่กันระบายสี Brush Tool
2. ใส่สีเส้นขอบด้วย Ink Bottle Tool
3.  เทสีพื้นภาพโดยใช้ PaintBucket Tool
4.  เทลวดลายด้วย Deco Tool
5.  เลือกสีโดยใช้ Eyedropper Tool
6.  ลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool

มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ

    แบบทดสอบ หน่วยที่  3      


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ใช้พู่กันระบายสี Brush Tool

  Brush Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วาดภาพและระบายสีด้วย โดยการคลิกที่  ในทูลบ็อกซ์(หรือกดคีย์ลัด B )ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นพู่กัน  ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นใช้เมาส์พ่นสีได้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    พ่นสเปรย์ด้วย Spray Brush Tool

  Spray Brush Tool เป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ใน Brush Tool ใช้สำหรับพ่นสีหรือรูปที่ต้องการ โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด B) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นใช้เมาส์พ่นสีได้

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ใส่สีเส้นขอบด้วย Ink Bottle Tool

  Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใส่สีเส้นขอบ ( Stroke)โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด S )ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นให้คลิกที่เส้นขอบของวัตถุที่ต้องการ สีของเส้นขอบจะเปลี่ยนไปเป็นสีที่เราเลือกไว้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทสีพื้นภาพโดยใช้ PaintBucket Tool

  Paint Bucet Tool เป็นเครื่องมือเทสีให้พื้นรูปที่มีเส้นขอบล้อม โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์(หรือกดคีย์ลัด k) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นให้คลิกที่บริเวณของพื้นภาพรูปที่ต้องการ สีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทลวดลายด้วย Deco Tool

     Deco Tool ทำงานในคล้ายกับ PaintBucket Tool แต่จะเทเป็นลวดลานแทน หรือจะเทลงบนสเตจเปล่าก็ได้ โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด U ) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นให้คลิก   ที่บริเวณของพื้นภาพรูปที่ต้องการ ก็จะปรากฏลวดลายตามรูปแบบที่เราได้เลือกไว้

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เลือกสีโดยใช้ Eyedropper Tool

Eyedropper Tool เป็นเครื่องมือสำหรับคัดลอกสีพื้นหรือรูปแบบของลายเส้นของรูปทรงหนึ่งไปใช้กับรูปทรงอื่น ๆได้ โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด i) ดังการทำงานต่อไปนี้

  คัดลอกลักษณะลายเส้นของรูป ให้คลิกบนลายเส้นของรูป เครื่องมือที่เลือกจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ให้เราคลิกเปลี่ยนลักษณะของลายเส้นให้กับภาพอื่น ๆ เป็นเหมือนกับลายเส้นที่เราเลือกไว้ได้
  คัดลอกสีพื้นของรูป  ให้คลิกบนสีพื้นของรูป เครื่องมือที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นไอคอน PaintBucket Tool   โดยอัตโนมัติ ให้เราคลิกเทสีพื้นให้กับ ภาพอื่น ๆ เป็นสีเดียวกันกับสีที่เราเลือกไว้
  ในกรณีที่สีพื้นเป็นเกรเดียนท์แบบไล่สี   หากต้องการให้สีที่เราดูดมานั้น เป็นการไล่สีแบบเกรเดียนท์ด้วย ก็ให้คลิกยกเลิก   แล้วค่อยเทสีลงไป

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool

Eraser Tool เป็นเครื่องมือลบเส้นหรือสีพื้นของภาพได้ เปรียบเหมือนการใช้ยางลบ โดยการคลิกที่    ในทูลบ็อกซ์(หรือกดคีย์ลัด E) จากนั้นให้คลิกบริเวณของภาพที่จะลบได้

 

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player