Back to Top
sunshine

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประวัติส่วนตัว
    ชื่อ  นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
    เกิดวันที่  19  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2522  ปัจจุบัน  อายุ  37  ปี
    ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  36/2  หมู่ 3  ตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  50270
    ที่ทำงาน   โรงเรียนแม่แจ่ม  หมู่ที่ 12  ตำบลช่างเคิ่ง
    อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  50270

ประวัติการศึกษา

    ระดับชั้นประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านนาเรือน
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนแม่แจ่ม
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนแม่แจ่ม
    ระดับปริญญาตรี   ครุศาตร์บัณฑิต  เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
    สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท   วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
    สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

    ปี  พ.ศ. 2550   ครูผู้ช่วย   โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
    ปี  พ.ศ. 2552  ครู   โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
    ปี  พ.ศ. 2556  ครูชำนาญการ   โรงเรียนแม่แจ่ม
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34